Bize Mesaj Yoluyla da Ulaşabilirsiniz!

Hemen Randevu Al

Pnömoni (Zatürre)

 

PNÖMONİ

Toplumda ‘zatürre’ olarak bilinen akciğer dokusunun iltihaplanması anlamına gelen hastalık durumudur. Pnömoni; bakteri, virüs, mantar ve diğer mikroorganizmalar nedeniyle oluşabilir.

Oluştukları yere ve hasta özelliklerine göre 3 ana grupta incelenir:

1-Toplum Kökenli Pnömoni (TKP)

2-Hastane Kökenli Pnömoni (HKP)

3-Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Pnömoni

 

Toplum Kökenli Pnömoni:  Toplumdan edinilen, günlük yaşamda oluşan pnömonidir. Tipik veya atipik olarak ikiye ayrılır. Tipik pnömoni ani başlar, üşüme,titreme, ateş, öksürük, balgam , göğüs ağrısı ile görülür. Genellikle bakteri kaynaklıdır. Akciğer grafisi ve laboratuvar bulgularında hastalık bulguları saptanır. Atipik pnömoni ise sıklıkla gençlerde ateş ,halsizlik, başağrısı ile başlar. Kuru öksürük, nefes darlığı eşlik edebilir. Klinik muayene, laboratuvar ve radyolojik bulgular çoğu kez uyumsuzluk gösterir. Atipik bakteri veya virüs kaynaklıdır.

Klinik yaklaşım ve tedavisinde pnömoni tanısı alan bir hastada hemen tedaviye başlama gereksinimi vardır. Gelişmiş laboratuvar desteğine karşın olguların çoğunda etken saptanamaz. Ampirik antibiyotik tedavisi başlanır. Hastanın yaşı, klinik durumu ve mortalite riskine göre ayaktan veya hastaneye yatırılarak tedavisi düzenlenir.Tedavi süresi tipik pnömoni için 7-10 gün: atipik pnömoni için 14-21 gün olmalıdır.

Hastane Kökenli Pnömoni: Genellikle hastaneye yatıştan 48 saat sonra  veya hastaneden taburcu olduktan sonraki 48 saat içinde ortaya çıkan pnömoni şeklidir. Hastane kökenli pnömonide sıklıkla hastanın kendi florasına ait mikroorganizmalar etkendir. Bu mikroorganizmalar altta yatan hastalık, risk faktörlerinin varlığı ve pnömoninin ortaya çıkış süresi ile değişebilir.

Tanıda etken patojenin tanımlanması ve hastalık şiddetinin belirlenmesi önemlidir. Erken ve uygun olarak başlanan ampirik tedavi hastaların prognozunda en önemli faktördür. Bu tedavi düzenlenirken her hastane ve birim kendi mikrobiyolojik verilerini temel  alır. Tedavi süresi 10-14 güne tamamlanmalıdır.

Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Pnömoni:  Bu grup Solid tümör veya hematolojik malignitesi olup kemoterapi alanlar, organ transplantasyon alıcıları, malign olmayan hastalıklar için yüksek doz steroid /kemoterapötik ajan kullananlar, doğumsal veya edinsel (HIV gibi) bağışıklığı baskılanmış olguları içerir.

Pnömoni bu grupta önemli bir ölüm nedenidir. Mortalite oranı % 45-100 aralığındadır.  Bağışıklığı baskılanmış bir olguda klinik ve laboratuvar bulguların silik olması; infeksiyon ve dışı nedenlerin birarada görülmesi; birden fazla infeksiyon etmeninin bulunması ve hastaların genel durumu pnömoni tanısını güçleştirir.

Klinik yaklaşım olgunun nötrofil düzeyi ve AIDS durumuna göre belirlenir.

Tedavisinde primer doktoruna ek olarak, göğüs hastalıkları, infeksiyon hastalıkları, göğüs cerrahisi ve yoğun bakım uzmanlarından oluşan multidisipliner bir ekip yaklaşımı gereklidir.